Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ : MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.4 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2565

ไฟล์แนบ


2.5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบ


2.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีนาคม 2565

ไฟล์แนบ


4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีนาคม 2565

ไฟล์แนบ


2.6 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2565

ไฟล์แนบ


1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.1 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2564

ไฟล์แนบ


2.2 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบ


3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.3 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2564

ไฟล์แนบ